فیاتا یک سازمان غیر دولتی است که در زمینه حمل و نقل بین المللی فعالیت می‌کند. در این مقاله دوره فیاتا، دوره مدیریت حمل و نقل را معرفی میکنیم