ایران در سال 2016 به کمیسیون اقتصادی اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان خود و این اتحادیه اقتصادی را مطرح نمود که پس از دو سال مذاکره، موافقتـنامه موقت...